Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2024

103 nước, 12 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết