Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2024

61 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ