Kiểu: Cờ úp, 27/2/2024

112 nước, 20 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ