Kiểu: Cờ úp, 27/2/2024

12 nước, 1 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ