Kiểu: Cờ úp, 28/2/2024

94 nước, 19 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua