Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

72 nước, 7 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua