Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

95 nước, 11 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết