Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

70 nước, 4 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua