Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

131 nước, 14 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua