Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

78 nước, 10 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua