phamhoang76 1734 +18
Gau15Tho19 1736 -18

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

14 nước, 2 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua