phamhoang76 1732 +10
Locphat 1599 -10

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

48 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua