phamhoang76 1771 -13
Gnuyen123 1846 +13

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

33 nước, 3 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ