Kiểu: Cờ úp, 2/3/2024

126 nước, 22 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ