Duongst 1667 -18
Xaydung 1618 +18

Kiểu: Cờ úp, 2/3/2024

48 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua