Kiểu: Cờ úp, 2/3/2024

30 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua