Kiểu: Cờ tướng, 2/3/2024

162 nước, 32 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua