Kiểu: Cờ úp, 3/3/2024

61 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ