saule 1843 +13
phamhoang76 1777 -13

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2024

72 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ