Kiểu: Cờ úp, 4/3/2024

71 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết