Kiểu: Cờ úp, 5/3/2024

35 nước, 3 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua