Kiểu: Cờ úp, 5/3/2024

51 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết