CHOIVUI68 1818 -16
phamhoang76 1812 +16

Kiểu: Cờ úp, 5/3/2024

69 nước, 11 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ