Kiểu: Cờ úp, 6/3/2024

66 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết