Kiểu: Cờ úp, 6/3/2024

40 nước, 4 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ