Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

48 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ