Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

139 nước, 15 phút : 50 giây

Hòa cờ!