Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

59 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết