Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

12 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ