Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

78 nước, 8 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua