Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

62 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ