Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

96 nước, 16 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua