Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

49 nước, 8 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua