vanly 1511 -5

Kiểu: Cờ úp, 7/3/2024

78 nước, 11 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ