phamhoang76 1794 -17
Hello79 1765 +17

Kiểu: Cờ úp, 7/3/2024

65 nước, 8 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ