Kiểu: Cờ úp, 8/3/2024

77 nước, 8 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết