Kiểu: Cờ úp, 8/3/2024

64 nước, 9 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ