Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/3/2024

14 nước, 3 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ