U50222856 1890 +12
phamhoang76 1795 -12

Kiểu: Cờ úp, 9/3/2024

44 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết