Kiểu: Cờ úp, 9/3/2024

39 nước, 3 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết