phamhoang76 1764 +18
kiskunkun 1811 -18

Kiểu: Cờ úp, 9/3/2024

34 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua