Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 11/3/2024

63 nước, 9 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết