Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

105 nước, 13 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ