Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

40 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua