Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

58 nước, 9 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết