Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

78 nước, 10 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết