Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

33 nước, 5 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ