Kiểu: Cờ tướng, 13/3/2024

78 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ