Kiểu: Cờ tướng, 13/3/2024

88 nước, 11 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua