Kiểu: Cờ tướng, 13/3/2024

23 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua